Skip to content →

Tag: ego ký sự

Ego Ký Sự 1

Dec. 11

Tối. Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, gió đập cửa sổ ầm ầm. Tôi nằm trong phòng đã tắt đèn lắng nghe Lucy in the Sky with Diamonds. Cũng không có dịp gì đặc biệt cả; tự dưng muốn nghe giai điệu ma mị ấy thôi. Giọng The Beatles như một bầy trẻ con say cần, lẳng lặng đi theo người thổi sáo mất hút vào cánh rừng bên kia thế giới.

Leave a Comment
Back To Top