Skip to content →

Copyrights

Any content on this website which is marked by the signature below at the end is Rio Lam’s works. Their copyright should be treated in accordance with the Berne Convention as well as Vietnam’s intellectual property laws.
Rio Lam Signature

Unless the content is posted in the category “Collected”, Rio Lam is the owner of the copyright in all writings and translations available on RioLamWritings.com. All contents of writings and translations on this website, when downloaded or published, are for personal and non-commercial use only with a full credit and content. Distributing, modifying, copying or using any contents of writings or translations of this website in any manner for public or commercial purposes without consent from Rio Lam are strictly prohibited.

ΔΔΔ

Bất kỳ nội dung nào có chữ ký của Rio Lam như hình trên xuất hiện ở cuối bài viết đều là sản phẩm của Rio Lam và cần được tôn trọng theo quy định của Công ước Berne và Luật Sản phẩm Trí tuệ Việt Nam

Ngoại trừ những bài đăng thuộc mảng “Collected”, tất cả những bài viết và bản dịch trên trang RioLamWritings.com đều thuộc quyền sở hữu của Rio Lam. Tất cả nội dung bài viết và bản dịch trên trang web này chỉ được dùng vào mục đích cá nhân và phi lợi nhuận với đầy đủ trích nguồn và nội dung. Nghiêm cấm phát tán, chỉnh sửa, sao chép, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung bài viết hoặc bản dịch nào trên web này nhằm mục đích công cộng hoặc lợi nhuận mà không có sự đồng ý từ Rio Lam.

Back To Top