Skip to content →

Chiếu hoa

Nằm đây em trải chiếu hoa

Em ngả nhánh cỏ đi qua cõi lòng

Sợi dọc là sợi em mong

Sợi ngang là sợi em hong tơ hồng

Biết có duyên nợ gì không

Đắn đo chi mãi mà hồng đào phai

Tựa trông phong nguyệt hôm mai

Em ru cho nốt một vài buông lơi

“Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”

Δ

Này nhân duyên rày đây mai đó

Người theo cơn gió

Có hay đường về?

Khi nào mỏi mệt cơn mê

Về đây em trải chiếu hoa cho nằm.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Thơ Viet

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: