Skip to content →

Presidential Debate

Tối vợ chồng tranh luận.

Sáng ra họ nội họ ngoại nhảy vô bênh con mình, đánh nhau chí chóe.

Trong khi đó, một vài nhà vẫn đang quyết tâm làm “single step dad.”

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: